Inloggen Nog geen account?
Vul s.v.p beide velden in.

Gezondheidszorg en welzijnszorg

Gezondheidszorg en welzijnszorg

Gezondheidszorg en welzijnszorg

Starten in de gezondheids- en welzijnszorg
Voorbij benende artsen, verpleegkundigen onderweg met bed en patiënt, volle wachtkamers, liften, het is niet moeilijk een beeld op te roepen van de gezondheids-en welzijnszorg. Ook partijen die een rol in de zorg spelen halen regelmatig het nieuws. Een verzekeraar die ziekenhuizen op kwaliteit en kosten gaat selecteren, politici die discussiëren over de marktwerking in de zorg en de inspectie die de kwaliteit van zorginstellingen op basis van prestaties in beeld wil brengen. Verder wordt de patiënt waar uiteindelijk de zorg op afgestemd moet worden steeds mondiger. En dat niet alleen, door alle ontwikkelingen in de wetenschap en de technologie wordt zijn verwachting ten aanzien van de zorg ook steeds hoger. Hij wil voor elke zorgvraag een antwoord en het liefst nog vandaag in plaats van morgen. Daarbij zijn demografische factoren zoals de vergrijzing van invloed op de zorg. Al met al wordt de gezondheids- en welzijnszorg steeds duurder en complexer. Dit betekent voor alle partijen binnen de zorg dat samenwerking en professionalisering steeds belangrijker worden. Wie zijn deze partijen in de zorg en welke uitdagingen brengen zij naast de directe zorg met zich mee?

Zorginstellingen
Onze verzorgingsstaat heeft een groot aanbod op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg. Ziekenhuizen, verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen, geestelijke gezondheidszorginstellingen, tehuizen voor gehandicapten, ze zijn allemaal onderdeel van onze maatschappij. Omdat het grootste deel van de zorg in de ziekenhuizen plaatsvindt, nemen we het ziekenhuis als uitgangspunt om dieper op alle mogelijke werkgebieden in deze branche in te gaan.

Ziekenhuizen
Moderne ziekenhuizen bestaan uit vele verschillende afdelingen. Het zijn immers grote gebouwen waar enorm veel mensen met uiteenlopende vragen voor korte of langere tijd verblijven. De meest zichtbare en directe zorg wordt verleend door artsen en verpleegkundigen. Deze artsen en verpleegkundigen hebben door de steeds complexere zorgvraag dringend behoefte aan specialisten, die alle omringende processen in goede banen leiden. Een ziekenhuis mag van een arts verwachten dat hij op de hoogte blijft van de verbeteringen in zijn vakgebied en deze ook toepast. De technologische ontwikkelingen die hierbij horen, zijn echter niet het vakgebied van de arts. Ook voor het signaleren en goed leiden van logistieke- en capaciteitsveranderingen die deze ontwikkelingen weer teweeg brengen, is de arts niet opgeleid. In een groot ziekenhuis is ongeveer 55 procent van het personeel belast met de zorg. De overige 45 procent werkt op de andere afdelingen zoals staf, management, facilitaire diensten etc. Kortom er gebeurt veel meer in het ziekenhuis dan we op het eerste gezicht waarnemen. In het algemeen beschikt een ziekenhuis over de volgende hoofddivisies:

• Human Resource Management
• Facilitaire Diensten
• ICT
• Medische afdelingen
• Financiën, informatievoorziening en Management

Human Resource Management
Het vakgebied van personeelsmanagement verschilt in de zorg niet met andere sectoren in het bedrijfsleven. Doordat vooral de academische ziekenhuizen erg groot zijn, bestaat er een enorm werkterrein voor alle zaken op personeelsgebied. Dit betekent veel specialisme en versnippering van de taken.

Facilitaire Diensten
De facilitaire diensten in een ziekenhuis herbergen een enorme verscheidenheid aan beroepen. Van bouwkundig engineer tot kok tot medisch technicus. Op hoofdzaken kunnen we de volgende werkterreinen onderscheiden:

• Gebouw
• Medische informatie technologie
• Services
• Inkoop

Gebouw
Moderne zorg is afhankelijk van goed functionerende gebouwen. Daarom is tijdig onderhoud aan het gebouw en alle installaties die te maken hebben met het functioneren van het gebouw van groot belang. Daarnaast vinden er ook (kleine)verbouwingen plaats in het ziekenhuis. Vaak gebeurt dit terwijl de betreffende afdeling gewoon doordraait. Een extra uitdaging voor de bouwkundig engineer.

Medische informatietechnologie
Deze afdeling is verantwoordelijk voor alle medische apparatuur in het ziekenhuis. Dit betekent de verzorging van de logistiek van de medische instrumenten, de informatievoorziening aan de medewerkers, de applicatie-ondersteuning en de eventuele opleiding voor het bedienen van de apparatuur. Ook alle aspecten van het werken met straling is een belangrijke taak van de afdeling.

Services
Onder services vallen de voeding voor iedereen in het ziekenhuis, de hele schoonmaakorganisatie, de receptionele- en beveiligingstaken, de logistiek van onder andere de gebruiksgoederen, de post en het drukwerk.

Inkoop
De afdeling inkoop houdt zich bezig met de aanschaf van gebruiks- en verbruiks,- en investeringsgoederen. Verschillende eisen zoals de logistiek en de functionaliteit, evenals commerciële afspraken spelen hierbij een grote rol.

ICT
De ICT in het ziekenhuis kent vele toepassingen van de primaire automatiseringsondersteuning op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs tot aan specifieke zorgoplossingen.

Medische afdelingen
De grootste afdelingen van het ziekenhuis zijn uiteraarde de medische. Dit is de beste plek om kennis te maken met de gezondheids- en welzijnszorg, en tevens de plaats waar je de meeste starters tegenkomt. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst is er de almaar groeiende vraag naar gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast vereist het delicate karakter van de zorg ook voor midden- en hoger kaderfuncties het vermogen om zaken zowel op bedrijfsmatig niveau als op maatschappelijk / menselijk niveau in te schatten. Ervaring op enigerlei manier opgedaan in de zorg is dan ook haast onontbeerlijk.

Financiën, informatievoorziening en Management
Alle mogelijke administratieve en financiële functies kom je hier tegen op zowel strategisch als operationeel niveau. Het kostenaspect wordt steeds belangrijker: een Intensive Care kost geld en een OK levert verhoudingsgewijs geld op. Het management zal zich naast de dagelijkse organisatie ook bezig moeten houden met de toekomst. De zorg wordt steeds meer maatwerk. Om de zorg goed af te kunnen stemmen op de vraag, zal de zorgketen moeten worden geanalyseerd, zodat zichtbaar wordt waar de knelpunten liggen. Dit is niet een proces dat vanzelf op gang komt. Hiervoor zijn (externe) mensen nodig die analyseren, adviseren en implementeren.

Soorten ziekenhuizen
In Nederland kennen we drie verschillende soorten ziekenhuizen. De academische, de specialistische en de algemene ziekenhuizen.

Academisch
In totaal zijn er acht academische ziekenhuizen. Deze zijn verbonden aan een medische faculteit van een universiteit. In deze Universitaire Medische Centra worden studenten opgeleid tot arts of medisch specialist. Het is een omgeving waar naast het hele zorgtraject een overdracht van kennis en vaardigheden op het gebied van de geneeskunde plaatsvindt. Daarom zijn alle voorkomende specialistische functies te vinden in een academisch ziekenhuis. Op de medische faculteit voeren de studenten ook wetenschappelijk onderzoek uit. De meeste universitaire medische centra beschikken verder over een opleidingsinstituut voor (vervolg)opleidingen van verpleegkundig en paramedisch personeel. Daarnaast spelen deze ziekenhuizen een belangrijke rol bij de na- en bijscholing van artsen en andere werknemers in de gezondheidszorg.

Specialistisch
Een specialistisch ziekenhuis wordt in vaktermen ook wel een “categoraal ziekenhuis” genoemd, omdat het specialisme bepaald wordt door een patiëntencategorie die overeenkomsten kan hebben qua leeftijd, een bepaalde aandoening of ziekte of een bepaalde zorgbehoefte. De meest voorkomende specialistische ziekenhuizen:

• kinderziekenhuizen
• oogziekenhuizen
• revalidatiecentra
• kankercentra
• psychiatrische ziekenhuizen

Algemeen
In een algemeen ziekenhuis vind je afhankelijk van de grootte diverse afdelingen en specialismen. De grootte varieert van 150 tot 1000 bedden.
Voorbeelden van specialismen in de meeste algemene ziekenhuizen:

• interne geneeskunde
• verloskunde/gynaecologie
• oogheelkunde
• keel- neus- en oorheelkunde
• kindergeneeskunde
• huidziekten (dermatologie)
• maag- en darmziekten
• chirurgie

Overheid
De overheid wil de zorg nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden. Kwaliteit en doelmatigheid staan dan ook prominent op de beleidsagenda van het Ministerie van VWS. Op beleidsniveau zullen de veranderingen in de zorg enerzijds door onderzoek gesteund moeten worden, anderzijds zullen deze ook in de praktijk uitgedragen moeten worden. Dit is een belangrijke taak voor de beleidsmedewerkers van de gemeente.

Verzekeraars
De zorg kent enkele grote verzekeraars, met zorg als specialisatie of onderdeel van het totaalpakket, en enkele kleine zorgverzekeraars. Hoe is het om bij een kleine zorgverzekeraar te werken?

Zijn er veel starters in het bedrijf en waar werken ze? Frans Pels, adviseur P&O bij DSW: ‘De meeste starters vind je bij ons in de hardcore ICT. Hiervoor is geen kennis van de zorgbranche vereist. Wanneer we kijken naar beleidsmatige functies treffen we een stuk of drie, vier mensen aan met de opleiding Bedrijfsmanagement in de Gezondheidszorg. Zij hebben een medische of verpleegkundige achtergrond. Deze ervaring is erg belangrijk om op het juiste niveau te kunnen communiceren in het medisch veld. Zo kan een huisarts, die dertig jaar zijn eigen praktijk heeft gehad, en nu meer aan de zijlijn wil werken, ook bij ons terecht. Het voordeel van het werken bij ons als kleine verzekeraar is dat ons product betrekkelijk eenvoudig en overzichtelijk is en dat de starter al snel met vele zaken in aanraking kan komen.’

Wat zijn de kansen voor WO-ers die een uitdaging zien bij een grote verzekeraar? Marije van Bruggen, traineemanager bij Delta Lloyd: ‘Ons traineeprogramma is een vierjarig programma, waarbij de eerste twee jaar de inhoud centraal staat en de laatste twee jaar het leidinggeven. We hebben momenteel een tweedejaars trainee die werkt bij onze zorgverzekeraar Ohra. Het project bij Ohra paste goed bij hem en zijn ontwikkeling. Hij heeft geen studie gedaan die aan de zorg gerelateerd was.’

Organisatieadviesbureaus
In de consultancy zijn een aantal organisatieadviesbureaus die zich gespecialiseerd hebben in de zorg. Bekende namen zijn Gupta Strategists en KPMG Plexus. Een adviesbureau in de zorg kent klanten uit verschillende sectoren. Dit zijn onder andere:

• overheid
• zorgverzekeraars
• farmacie
• geestelijke gezondheidszorg
• ziekenhuizen
• overige zorginstellingen
• eerstelijns zorgverleners

Zo kan een consultant voor een verzekeraar het inkoopbeleid kritisch doorlichten en adviseren over de te volgen inkoopstrategieën. Ook kan hij een plan van aanpak schrijven voor een ziekenhuis die de wachtlijst van een bepaalde afdeling zonder extra kosten wil wegwerken. Ook kan hij een farmaceutisch bedrijf adviseren over de waarde verhogende propositie van zijn geneesmiddelen.

Technische consultants

De zorg is gebaat bij slimme technologische toepassingen waardoor mensen langer zelfstandig en onafhankelijk kunnen blijven. Denk bijvoorbeeld aan huiselijke elektronica, zorgalarmering en dwaaldetectie. Al deze toepassingen moeten eenvoudig en per onderdeel kunnen worden ingevoerd. Dit is het werkterrein van de system integrators. Zo zijn er een aantal die zich geheel gespecialiseerd en gericht hebben op de zorg. CuraTec is een voorbeeld van zo’n onderneming. Om het hele proces te begeleiden van advies tot implementatie zijn er ook technische consultants in de zorg nodig.

Kansen voor starters op de arbeidersmarkt
De gezondheids- en welzijnszorg is een branche die in beweging is. Het is een sector die enorme uitdagingen biedt voor ambitieuze starters. Het is een werkveld waar het niet draait om een (eind) product, maar om de mens. Een verbetering in de logistiek van de afstemming van de diverse zorgketens of het verkorten van de wachtlijst, het zijn zaken die een enorme impact op de tevredenheid en indirect het herstel van de patiënten kunnen hebben. Wie hart heeft voor de mens en zijn welbevinden en dit wil combineren met technische en bedrijfskundige kennis vindt zijn werkplek in de gezondheids- en welzijnszorg. Momenteel zijn er vier aandachtsgebieden waar er voor de zorgsector winst te behalen valt, door deze gebieden door specialisten onder de loep te laten nemen. Deze vier aandachtgebieden betreffen de kosten, de logistiek, de informatievoorzieningen en de technologie.

Kosten
De zorg wordt steeds duurder. De vergrijzing heeft hierin een groot aandeel. Deze kosten worden uiteindelijk gedragen door de hele maatschappij. Daarom staat de zorg van alle kanten onder druk om de kosten te beperken. De overheid die discussieert over marktwerking in de zorg en de verzekeraars die in toenemende mate gaan differentiëren. De zorgverzekeringswet laat dit niet alleen toe, maar stimuleert zelfs een actief inkoopbeleid vanuit de verzekeraar gericht op doelgroepen. Zo komen de risico’s van dure en slechte zorginkoop steeds meer voor rekening van de zorgverzekeraar.

Logistiek
De logistiek kent vele aandachtgebieden zoals de personeelsplanning die afgestemd moet worden op de deskundigheid en de (voorspelde) zorgvraag, de optimale planning van operaties en ketenzorg. Ketenzorg laat zich omschrijven als zorgverlening waarbij de achtereenvolgende onderdelen van de zorg goed op elkaar aansluiten en afgestemd zijn. Ook bij de ketenzorg is de vergrijzing weer een belangrijk aandachtspunt. Oudere mensen hebben vaak meerdere aandoeningen en willen graag één aanspreekpunt. De afstemming van de diverse onderzoeken met als gevolg een snelle diagnose en het beperken van de wachttijden zijn eveneens onderdeel van de logistieke vraagstukken in een zorginstelling.

Informatiesystemen
Een zorgverlener heeft veel baat bij kennis van het medisch dossier van een patiënt. De juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats. Op dit moment zijn er nog geen informatiesystemen in de zorg of ze werken niet. Het niet naar behoren functionerende elektronisch patiëntendossier is hiervan het bekendste voorbeeld. Een situatie die bijna dagelijks voorkomt: een patiënt met veel chronische aandoeningen wiens wens om niet gereanimeerd te worden al jaren bij zijn huisarts bekend is, raakt op straat onwel. Bij aankomst in het ziekenhuis wordt hij toch gereanimeerd.

Technologie
Het verblijf in het ziekenhuis wordt voor de meeste patiënten steeds korter. Dit houdt de zorg betaalbaar en komt tegemoet aan de wens van de patiënt. Zo zal een revaliderende patiënt die via een webcam in contact blijft met zijn therapeut eerder naar huis kunnen. De gebruiksvriendelijke apparatuur die dit proces ondersteunt zal moeten worden ontworpen. Een ander voorbeeld van een specifieke zorgoplossing is de robotchirurgie. De robotchirurgie is in de praktijk nog erg kostbaar en kent zowel voor- als nadelen. Zo is de fijne motoriek van de robot beter dan de chirurg. Alleen het vinden van de juiste posities voor alle hulpstukken en instrumenten van de robot blijft een tijdrovende taak van de mens. De bediening van de robot kan op afstand, maar op afstand kan niet op onvoorziene situaties worden gereageerd. Kortom de ontwikkelingen in de zorg ICT gaan enorm snel, maar dienen altijd op de gebruiker afgestemd te zijn. Ook in de zorginstelling zelf wint de technologie nog altijd aan terrein. De praktijk laat zien hoe snel de ontwikkelingen gaan. Iemand die op de OK werkt en na zwangerschapsverlof terugkeert op de werkvloer, kan niet aan het werk zonder de opgelopen achterstand in kennis in te lopen. Een heel ander voorbeeld is het internetcafé voor patiënten.

Opleidingen


HBO
De HBO opleiding Management in de Gezondheidszorg leidt op voor Middenkader functies in de zorg. Om toegelaten te worden tot deze opleiding dien je in het bezit te zijn van een relevant MBO of HBO diploma. Voorbeelden van relevante opleidingen:

• Anesthesiemedewerker
• Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
• Ergotherapie
• Fysiotherapie
• Logopedie
• Operatieassistent
• Verpleegkunde HBO
• Verpleegkundige MBO
• Voeding & Diëtetiek

Verder is minimaal één jaar werkervaring in de zorgsector vereist en werk je tijdens de opleiding minstens twee dagen (zo'n 20 uur) per week in een zorginstelling.

In 2006 is de opleiding Gezondheidszorg Technologie bij de Avans hogeschool in Tilburg gestart. Deze begeeft zich op het snijvlak van gezondheidszorg, technologie en bedrijfskunde. De student leert er creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor de zorg en welzijn en deze ook toepasbaar en uitvoerbaar te maken.

WO
Wie aangetrokken wordt door het technische aspect van de zorg en een bijdrage wil leveren aan de moderne technologie zal een IT opleiding zoals informatica of een aansluitende technische opleiding afgerond moeten hebben. Degene die juist mogelijkheden ziet om alle processen in de zorg te verbeteren zal met een opleiding bedrijfskunde goed tot zijn recht komen. De opleiding bedrijfskunde kent bij de Technische Universiteit Eindhoven ook een gezondheidszorg variant. Deze richt zich op de drie pijlers: zorginformatiesystemen, zorgtechnologie en zorglogistiek. Het bedrijfsproces wordt vanuit de invalshoek mens, techniek en organisatie bekeken. Ook is er aandacht voor het feit dat specialistische kennis in de gezondheidszorg onontbeerlijk is. Daarom worden er vakken aangeboden zoals gezondheidspsychologie en patiënten logistiek.

Veelgestelde vragen

Kan ik zonder afgeronde relevante opleiding toegelaten worden tot de opleiding Management in de Gezondheidszorg?
Waarom is praktijkervaring in de zorg voor een leidinggevende functie op een zorgafdeling zo belangrijk?
In hoeverre is een zorggerelateerde WO-opleiding van belang om te solliciteren bij een adviesbureau in de zorg?

Bedrijven en startfuncties

 
Er zijn geen bedrijven die binnen deze branche vallen.
Er zijn geen startfuncties die binnen deze branche vallen.

Evenementen

Er zijn geen evenementen die binnen deze branche vallen.

Alle evenementen