Inloggen Nog geen account?
Vul s.v.p beide velden in.

Onderwijs en Onderzoek

Onderwijs en Onderzoek
ShellWerken-bij-QompasTNO

Onderwijs en Onderzoek

Onderwijs
In de Nederlandse maatschappij speelt onderwijs en onderzoek een essentiële rol. Iedereen krijgt er mee te maken: in ons land geldt voor iedereen een leerplicht, tot de leeftijd van 16 jaar, en de meesten van ons volgen na het verplichte basisschool en het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding. Dit gebeurt voor een groot deel aan hogescholen en universiteiten, waar er in Nederland enkele tientallen van zijn. In de gehele onderwijssector werken dan ook veel mensen, in totaal meer dan 300.000. Een groot deel van dit totaal is werkzaam als leerkracht, in één van de verschillende fases van het opleidingstraject, een kleiner deel is actief als ondersteunend personeel.

Kansen voor starters
In ons onderwijssysteem speelt de individuele docent een grote rol. De directe overdracht van kennis en vaardigheden, het contact met jonge, nieuwsgierige mensen, en de goede secundaire arbeidsvoorwaarden trekken mensen aan te kiezen voor een baan in deze branche. Toch zullen er de komende jaren grote tekorten blijven bestaan aan werknemers: door de vergrijzing gaan veel leraren met pensioen, en er zijn te weinig starters om alle vacatures te kunnen vullen. Vooral in het primair en het voortgezet onderwijs zullen scholen voor problemen komen te staan. Omgekeerd vormen deze problemen juist goede kansen voor vers afgestudeerde jonge mensen, met een hbo of universitaire achtergrond, die hun carrière in het onderwijs willen beginnen.

Academische carrière
Studeer jij aan de universiteit, en heb je naast een passie voor doceren ook een talent voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek? Dan kun je wellicht een academische carrière overwegen. Als afgestudeerd masterstudent kun je solliciteren op een positie binnen een bestaand onderzoeksproject, of een eigen onderzoeksvoorstel schrijven, om binnen enkele jaren te promoveren en de doctorsgraad te behalen. Een verdere loopbaan binnen de universiteit ligt dan in het verschiet.

Technisch onderzoek

Ben je wel geïnteresseerd in onderzoek, maar zie je jezelf niet zo snel voor de klas staan? Dan kun je in allerlei sectoren aan het werk als researcher. Het meeste onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door de R&D-afdeling (research and development) van verschillende bedrijven, waar bijvoorbeeld huidige producten worden aangepast, nieuwe producten worden ontwikkeld, en innovatieve technieken worden voorbereid voor eventuele toekomstige toepassingen in de praktijk. Een technische achtergrond is hier een eerste vereiste. Wanneer er wordt gesproken over ‘Nederland, kennisland’ wordt er vooral gedacht aan dit type onderzoek, vanwege het grote economische potentieel dat het bezit.

Medisch onderzoek
Heb je een farmaceutische of (bio)medische achtergrond? Dan kun je er na je studie voor kiezen je onderzoek voort te zetten aan universiteiten, in ziekenhuizen, en in onafhankelijke onderzoeksinstituten. Hier worden in laboratoria ziektes en aandoeningen nader onderzocht, veelal met het uiteindelijke doel om op de lange termijn een geneesmiddel te vinden: een medicijn te kunnen ontwikkelen of een geschikte therapie te ontwerpen. Veel van dergelijk onderzoek vindt ook plaats in de laboratoria van (meestal grote) farmaceutische bedrijven, die hun huidige producten willen verbeteren en nieuwe medicijnen willen ontwikkelen.

Beleids- en marktonderzoek
Overige soorten onderzoek zijn bijvoorbeeld het onderzoek naar de verbetering van het overheidsbeleid, of onderzoek naar het functioneren van bepaalde markten. Hoe kan de overheid effectiever beleid voeren? En hoe kunnen bedrijven bepaalde producten beter aan de man brengen? Over dit soort vragen denken onafhankelijke onderzoeksbureaus na, die probleemoplossend denken en advies aanbieden aan overheden en bedrijven. Meer informatie over deze en bovenstaande branches vind je in deze module.

BASIS EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Basisonderwijs
Meer dan 1,5 miljoen kinderen gaan in Nederland naar de basisschool (inclusief speciaal onderwijs). Kinderen leren rekenen en schrijven maar ook omgaan met elkaar. Vroeger werd er vooral klassikaal lesgegeven. Tegenwoordig wordt de klas vaker gesplitst in kleine groepjes.

Men heeft de keuze uit openbare en bijzondere scholen. Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Deze scholen staan open voor kinderen van alle godsdiensten en geloven.
Bijzondere scholen gaan wel uit van een bepaalde levensovertuiging, zoals rooms-katholieke, protestants-christelijke en islamitische scholen.
Scholen, zowel bijzonder als openbaar, kunnen hun onderwijs inrichten volgens een bepaalde onderwijs- of opvoedmethode zoals:
• Freinet
• Montessori
• Dalton
• Jenaplan

Een basisschool is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Een docent geeft les in een groep, soms samen met een collega (parttime functie). Je doceert zelf alle vakken, van taal en rekenen tot aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast communiceer je regelmatig met ouders, tijdens de reguliere gesprekken maar ook wanneer je bijvoorbeeld een probleem signaleert. Je staat open voor kinderen en ook voor de mening van hun ouders. Een basisschool is meestal niet groot. Het contact met je collega’s is nauw. Je hebt regelmatig vergaderingen of een teamuitje. Wanneer je een voorkeur hebt voor een bepaald type onderwijs of je leeft vanuit een bepaalde overtuiging, kun je ervoor kiezen om een basisschool te kiezen die hierbij past. Vooral wanneer de kinderen jong zijn, ben je een groot voorbeeld voor ze.

Speciaal Onderwijs
Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. Scholen voor speciaal basisonderwijs zijn basisscholen bedoeld voor:
Moeilijk lerende kinderen
Kinderen met opvoedingsmogelijkheden
Alle kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben.

Werken in het speciaal onderwijs is anders dan werken in het reguliere onderwijs. Zo geef je begeleiding aan de kinderen in plaats van sturing en ben je veel meer gericht op resultaten. Je werkt nauw samen met deskundigen uit diverse disciplines zoals psychologen, fysiotherapeuten en speltherapeuten. De teams van collega’s zijn hecht. Je werkt samen voor een mooi doel.

Voortgezet onderwijs
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (inclusief praktijkonderwijs)
HAVO Hoger Algemeen Onderwijs
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Ook in het voortgezet onderwijs is er sprake van bijzondere en openbare scholen.
Na het basisonderwijs gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Deze scholen zijn vaak groot. Je geeft les in één of enkele vakken. De kinderen zijn vaak mondiger, ze zitten in de puberteitsfase en dit vraagt om een goede aanpak. Je werkt natuurlijk alleen, maar je overlegt regelmatig met collega’s.

Vaak is het voortgezet onderwijs gevestigd in grote scholen. Verschillende niveaus zijn gevestigd in hetzelfde gebouw. Leerlingen kunnen zo gemakkelijker overstappen van bijvoorbeeld havo naar vmbo. Op deze grote scholen zijn vaak meer faciliteiten zoals een lunchroom/kantine en meer plekken waar individuele begeleiding van leerlingen mogelijk is. Daar je samenwerkt met je eigen team, heb je in een dergelijk groot gebouw geen gevoel van anonimiteit.
Om op het voortgezet onderwijs les te mogen geven heb je een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid nodig. Deze bevoegdheid bepaalt of je mag lesgeven aan alleen de onderbouw of ook aan de bovenbouw.

Een tweedegraads bevoegdheid houdt in dat je mag lesgeven aan:
• De eerste drie klassen van havo/vwo
• Het voorbereidend middelbaar onderwijs
• Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
De tweedegraads bevoegdheid behaal je via een lerarenopleiding aan een hogeschool.

Met een eerstegraads bevoegdheid mag je lesgeven aan:
• De hele onderbouw van het voortgezet onderwijs
• De bovenbouw havo/vwo
De eerstegraads bevoegdheid behaal je via de universitaire lerarenopleidingen.

Functies in Voortgezet Onderwijs


Docent op voortgezet onderwijs
Als docent heb je als primaire taak het onderwijzen van leerlingen. Dit neemt de meeste tijd in beslag. Daarnaast heb je andere taken zoals de individuele begeleiding van leerlingen, administratie, (zoals cijfers) en het bijwonen van vergaderingen. Je bereidt je lessen voor en kijkt proefwerken na. Tijdens proefwerkweken ben je surveillant. Je weet je leerlingen te sturen. Soms werken ze in groepen of alleen. Je weet zaken, die leerlingen wellicht niet interessant vinden, op een wijze uit te leggen dat het verhaal wel overkomt en de leerlingen het onthouden. Om een goede band met de leerlingen te krijgen, leer je de kinderen en de klas snel kennen. Je hebt voornamelijk contact met leerlingen maar tijdens de reguliere gesprekken en wanneer er zich bijzonderheden voordoen, heb je te maken met ouders. Vaak heb je een mentorklas. De leerlingen uit deze klas kunnen bij je terecht met (persoonlijke) problemen.
Startsalaris: € 2.250, -

Onderwijsassistent
Onderwijsassistent is een veelzijdige baan. Je assisteert de leraar door eenvoudige onderwijstaken over te nemen. Je begeleidt leerlingen bij het uitvoeren van opdrachten, je motiveert ze en je surveilleert. Je werkt voor de leraar en voert diens instructies uit. Na de lestijden houd je het lokaal schoon en controleer je voorraden. Als onderwijsassistent kan je met de juiste opleiding doorgroeien naar docent. Je bent meestal werkzaam in het basisonderwijs.
Startsalaris: € 1.130, -

VERVOLGONDERWIJS

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
Het Middelbaar beroepsonderwijs leidt jongeren op tot een groot aantal beroepen. De studenten zijn jongeren vanaf 16 jaar met minimaal een vmbo-diploma op zak. Het biedt veel verschillende opleidingen in allerlei richtingen. Alle opleidingen zijn een combinatie van leren op school en leren in de praktijk. Wanneer je docent bent op het middelbaar beroepsonderwijs, heb je te maken met (jong) volwassenen. Zij hebben vaak al een sterke eigen mening. Je staat daarom stevig in je schoenen. Je doceert één of enkele vakken. Daarnaast heb je verschillende andere taken. Je bent stagebegeleider, surveillant, je bereidt je lessen voor en je houdt je administratie bij. Het contact met collega-docenten is goed. Je vormt een team met vakdocenten en je voert regelmatig overleg.

Hoger Beroepsonderwijs (hbo)
Een Hogeschool biedt beroepsgerichte opleidingen. De studenten zijn jongeren vanaf 17 jaar met minimaal een mbo- of havo-diploma. Na vier jaar is een student klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Als docent op een hogeschool werk je met jonge, gedreven mensen. Je zet deze studenten met jouw kennis en ervaring aan tot nadenken. Zij hebben een frisse blik en stimuleren jou om scherp te blijven. Je houdt je vakkennis voortdurend op peil. Als docent aan een hogeschool is het heel gangbaar om ook een baan in de “praktijk” te hebben. Je werkt samen in een team van vakcollega’s maar je bent vrij om je werk een eigen vorm te geven.

Wetenschappelijk Onderwijs (wo)
Wetenschappelijk onderwijs wordt in Nederland aangeboden aan één van de algemene of gespecialiseerde universiteiten. De studenten zijn jongeren vanaf 18 jaar met minimaal een hbo- of vwo-diploma op zak. Over het algemeen duurt een bacheloropleiding drie jaar, met vervolgens een optionele master van één of twee jaar. Bij de meeste studies is de onderwijsvorm anders dan in het mbo of het hbo: in plaats van een groot aantal klassikale lessen wordt er een beperkt aantal colleges gegeven. Het aantal contacturen is dus flink minder; van de studenten wordt vooral zelfstandige inzet verwacht. De universitair docenten en de professoren geven meerdere colleges per week, van meestal twee uur achtereen, aan studenten uit verschillende studiejaren. De rest van hun tijd besteden ze aan overige onderwijstaken zoals nakijken, hun eigen onderzoek, het bijblijven in hun vakgebied, of bestuurs- en managementtaken binnen de Universiteit.

ACADEMISCHE CARRIÈRE

Universiteit
Aan een universiteit wordt naast onderwijs gegeven ook veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Deze omgeving van leren en onderzoeken is erg dynamisch. Aan de universiteit zijn er veel mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. De onderzoeksafdeling is actief en betrokken. Veel onderzoeken zijn gericht op de maatschappij. Er wordt veel samengewerkt met bedrijfsleven, overheden, de culturele sector en maatschappelijke organisaties. Er zijn goede arbeidsvoorwaarden. Er zijn sportfaciliteiten of er wordt korting aangeboden op bijvoorbeeld een sportschool. De verlofregelingen zijn goed en flexibel. De gemiddelde werkweek is 36 uur.

Academische carrière
Het maken van carrière in de academische wereld is een langdurig traject, en niet altijd even gemakkelijk. De loopbaan kent specifieke stappen, die eigen zijn aan de academische sector. Elke stap wordt gezet na een flink aantal jaren onderzoek, en beloond met een titel, zoals bijvoorbeeld de doctorsgraad (dr). Een essentieel ingrediënt voor het maken van carrière binnen de wetenschappelijke wereld is het publiceren van je onderzoeksresultaten, in boeken, of in artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

Een voorwaarde om een academische carrière te starten is uiteraard het behalen van je masterdiploma; het volgen van een specifiek onderzoekstraject binnen je studie, indien mogelijk, kan je mogelijkheden vergroten. De eerste stap om te zetten is de promotie, en eventueel een post-doc-traject. Vervolgens kun je aan de slag als universitair docent, en heb je op de lange termijn kans benoemd te worden tot hoogleraar (professor). Een handige vacaturebank om verder te zoeken naar academische functies is http://www.academictransfer.com/.

Promovendus
Een promovendus is iemand die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor. In de Angelsaksische landen wordt een promovendus vaak een 'PhD-student', of ‘DPhil-student’ genoemd, in Nederland wordt het vaak als Assistent in Opleiding (aio) aangeduid. Het traject duurt in Nederland meestal rond de vier jaar, en in deze tijd heb je een contract als werknemer van de universiteit.

Het onderzoek dat je doet hangt sterk af van je vakgebied: wanneer je een bèta-opleiding hebt gevolgd zul je mogelijk veel onderzoek in het laboratorium verrichten. Je resultaten zul je dan in een wetenschappelijk tijdschrift publiceren. Ben je een alfa? Dan zul je veel tijd in archieven en bibliotheken doorbrengen, en je resultaten verwerken in een boek. In welke richting je ook promoveert, het staat vast dat je veel zelfstandig moet werken. Je moet over discipline beschikken, goed kunnen plannen en hart hebben voor je onderwerp: je bent er immers jarenlang mee bezig! In sommige gevallen mag je als promovendus ook college geven aan bachelorstudenten, of assisteer je hoogleraren in hun onderzoek en onderwijs.

Post-doc’s
Wanneer je succesvol een promotietraject hebt voltooid, en de doctorstitel in de wacht hebt gesleept, kun je besluiten om verder te gaan in het wetenschappelijke onderzoek. Een logische vervolgstap is het aannemen van een positie als ‘Postdoc’. Dit woord is een afkorting voor ‘post-doctoral researcher’, wat letterlijk betekent dat je een onderzoeker bent, ná het behalen van je doctorstitel.

Het type onderzoek is hetzelfde als bij het promotietraject: je gaat zelfstandig aan de slag, en vaak is het een voortzetting van het werk dat je als promovendus al hebt verricht. Eén van de verschillen is dat je nu niet toewerkt naar een proefschrift, maar naar de publicatie van één of meerdere wetenschappelijke artikelen. Ook krijg je nu veel meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid binnen het project, en is er minder begeleiding van bijvoorbeeld een hoogleraar. De duur van het traject wordt van tevoren vastgesteld, en kan verschillen van één tot zelfs vijf jaar. Hierna kun je mogelijk aan de slag als onderzoeker of docent aan de universiteit. De kansen hiertoe zijn echter niet alle vakgebieden even gunstig, soms is het aanbod van postdoc’s groter dan de vraag aan wetenschappelijk personeel.

Universitair docent
Na het volgen van een postdoctraject, of eventueel al na het behalen van je promotie, kun je solliciteren voor een positie als universitair docent (ook wel afgekort als UD). Dit is een wetenschappelijke baan aan een Nederlandse universiteit. Als UD geef je college aan bachelor- en mastersstudenten, kijk je papers en tentamens na, en begeleid je studenten met hun studie. Soms is het ook mogelijk op te treden als dagelijkse begeleider van jonge wetenschappers zoals promovendi. Deze onderwijstaak combineer je met het werk aan je eigen onderzoek: je kunt relatief vrij aan de slag gaan, om toe te werken naar een nieuwe wetenschappelijke publicatie. Ook ben je vaak betrokken bij de organisatorische kant van het onderwijs, en vergader je mee over beslissingen die moeten worden genomen. In het kort geef je onderwijs, doe je onderzoek, en ken je management- of bestuurstaken.

Hoogleraar
Wanneer je een succesvolle universitair docent bent, uitblinkt in je onderwijstaken en ook enkele goede wetenschappelijke publicaties op je naam hebt staan, kun je uiteindelijk benoemd worden tot hoogleraar. Je bekleedt dan een ‘leerstoel’: een aanstelling om te doceren en onderzoek te doen binnen een specifiek vakgebied. Zo bestaat bijvoorbeeld de leerstoel ‘Vaderlandse geschiedenis’, waarbij de opdracht is je expertise op dit gebied over te brengen aan studenten, promovendi, en jongere wetenschappers. Je geeft hoor- en werkcolleges: bij de eerste presenteer je de stof aan een grote groep studenten, die luisteren en aantekeningen maken, bij de tweede discussieer je literatuur of onderzoeksresultaten intensiever in kleine werkgroepen.

Het is belangrijk op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen het wetenschappelijk vakgebied, je doet dit voornamelijk door veel wetenschappelijke tijdschriften en publicaties te lezen. Ook voer je zelfstandig wetenschappelijk onderwijs uit, met het doel dit te publiceren in monografieën, bundels of wetenschappelijke tijdschriften (journals). Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderzoek binnen je vakgebied, en werkt - behalve veel met jonge mensen - regelmatig met wetenschappelijke collega’s samen in een vakgroep.

Financiering
Al het onderzoek dat in Nederland aan universiteiten plaats vindt, door promovendi, post-doc’s, universitair docenten, en hoogleraren, kost veel geld, terwijl het vaak niet direct geld oplevert. De universiteiten hebben wel degelijk banden met het bedrijfsleven, om wetenschappelijke ontdekkingen en innovaties toe te kunnen passen in de praktijk, maar binnen het ene vakgebied is dit gemakkelijker te bereiken dan binnen het andere. Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van bepaalde medicijnen heeft bijvoorbeeld eerder een zichtbaar maatschappelijk nut dan onderzoek naar middeleeuwse geschriften.

Delen van het wetenschappelijke onderzoek kun je daarom niet altijd als een directe investering in de economie beschouwen, maar beter opvatten als een bijdrage aan het algemeen belang of de ontwikkeling van de maatschappij. Dit onderwerp ligt echter politiek gevoelig, en veranderingen in de financiering van wetenschappelijk onderzoek zijn daarom al geruime tijd onderwerp van politiek debat.

Grote financiële bijdrages aan het universitaire onderzoek komen, direct of indirect, van de overheid. De EU heeft bijvoorbeeld de Europese Onderzoeksraad ingesteld, een organisatie die probeert het wetenschappelijke onderzoek in Europa te bevorderen door excellente wetenschappers te financieren. Ook het bedrijfsleven draagt soms een steentje bij aan het wetenschappelijke onderzoek, door zelf research te initiëren of het door universiteiten te laten uitvoeren.

NWO
De meeste wetenschappers zijn voor hun financiële middelen afhankelijk van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze instelling investeert jaarlijks meer dan 700 miljoen euro in onderzoek en maakt het daarmee 5000 onderzoekers mogelijk hun wetenschappelijke taken uit te kunnen voeren. De middelen worden op competitieve wijze verdeeld: onderzoekers krijgen niet zomaar subsidie voor elk plan. Onderzoeksvoorstellen moeten worden ingediend en lange procedures doorlopen om in aanmerking te komen nieuw onderzoek uit te voeren.

De afgelopen decennia zijn de eisen strenger geworden, en worden er relatief minder ingediende projecten geaccepteerd dan eerst het geval was. Het is daarom als jonge, ambitieuze onderzoeker niet altijd even gemakkelijk om te beginnen met dat onderzoek waar je hart bij ligt. Het is als startende academicus aan te raden de vakliteratuur op de voet te volgen en bij te blijven bij de laatste ontwikkelingen, zodat jij hier op in kan springen en de financiering vindt voor je verdere onderzoek.

WETENSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Onderzoeksinstituten
Naast het onderzoek dat wordt verricht aan universiteiten bestaan er in Nederland vele tientallen onderzoeksinstituten die een vergelijkbare taak op zich nemen. Een onderzoeksinstituut is in het kort een organisatie van wetenschappers, wetenschappelijke medewerkers en administratief personeel, die zich toelegt op een specifiek vakgebied. Veel van deze organisaties zijn in de afgelopen decennia voortgekomen uit het onderzoek aan de universiteiten, en zijn er vaak nog steeds nauw mee verbonden. Andere onderzoeksinstituten zijn door academici zelf opgericht, om zich zelfstandig te concentreren op hun specialisatie, en om zich als onafhankelijke partij te ontwikkelen tot het centrum van expertise in hun vakgebied.

Wanneer je werkt bij een onderzoeksinstituut, werk je in een inspirerende omgeving en werk je samen in een multidisciplinair team van enthousiaste collega’s. Bovendien heb je vaak zowel contacten met de wereld van de wetenschap als met de overheid en marktpartijen. De sfeer is open en informeel. Afhankelijk van je expertise toets je theorie aan de praktijk en documenteer je de uitkomsten zorgvuldig. Jij en je collega’s zijn sparringpartner van elkaar. Soms werk je samen met internationale partijen voor hun aanvullende specialisme. Je weet onderzoeksresultaten duidelijk te rapporteren en te communiceren naar de opdrachtgever.

Beleidsonderzoek
Beleidsonderzoek is het onderzoek naar specifieke, maatschappelijke problemen, de analyse van het huidige beleid, en de opeenvolgende zoektocht naar mogelijke oplossingen. Deze omschrijving is nogal breed, maar het specifieke onderzoek dat uitgevoerd wordt is vaak specialistisch en vraagt om een grote mate van expertise. Als beleidsadviseur moet je dus over veel kennis van zaken beschikken, en kennis opdoen van het bestaande beleid, de kosten, de behoefte aan een nieuw beleid en de verwachte resultaten. Het beleidsonderzoek moet een hoge gebruikswaarde hebben.

Het doel is meestal om beleidsvragen te beantwoorden en verschillende lagen van de overheid, ambtenaren en politici, te adviseren over besluiten die genomen moeten worden. Er bestaan commerciële bureaus voor beleidsonderzoek, die zichzelf laten inhuren om een bijdrage te leveren aan het voeren van effectief beleid. De opdrachtgevers zijn onder andere ministeries, provincies, gemeenten, rekenkamers, adviescommissies, brancheorganisaties etc.

Wanneer je werkt bij een instituut voor beleidsonderzoek, houd je je bezig met maatschappelijk relevante vraagstukken vanuit een zakelijk context. De sfeer is open, ongedwongen, en er wordt veel initiatief van je verwacht. Opleidingsprogramma’s zijn een vast onderdeel bij dergelijke organisaties, zodat je bij blijft bij alle nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied en effectief advies kunt blijven bieden, ook in snel veranderende beleidsterreinen.
Een overzicht van beleidsinstituten kun je onder andere vinden op de website van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (http://www.beleidsonderzoek.nl)

Functieomschrijving
Als beleidsonderzoeker voer je onderzoek uit door het verzamelen van gegevens en informatie door middel van literatuuronderzoek, interviews of groepsgesprekken. Je ontwikkelt zelf ook onderzoeksinstrumenten zoals vragenlijsten en checklisten. Tevens schrijf je offertes en rapporten. Je hebt contact met verschillende opdrachtgevers zoals ministeries en brancheorganisaties. Je bent in staat om met hen, maar ook met je collega’s uitstekend en helder te communiceren. Soms werk je in teamverband maar je bent ook in staat om zelfstandig onderzoek te verrichten. Om gedegen onderzoek te doen, heb je kennis en enige ervaring van verschillende vormen van onderzoek. Je dagen kunnen lang zijn en de werkdruk hoog. Je weet goed om te gaan met deadlines. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed.
Startsalaris € 2.200,-

Marktonderzoek

Marktonderzoek is onderzoek dat wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die in een specifieke markt plaatsvinden, zodat een bedrijf hier tactisch op kan inspelen. Ten eerste kan door gedegen onderzoek een beeld worden verkregen van de potentiële doelgroep: bijvoorbeeld in de omvang hiervan, en eventuele veranderingen. Ten tweede wordt marktonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de klantengroep, en ten derde wordt het gebruikt om de concurrentie in kaart te brengen. Marktonderzoek kan een bedrijf bovendien nieuwe ideeën opleveren, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van producten of voor strategieën om nieuwe doelgroepen te bereiken.

De cultuur bij een marktonderzoeksbureau is dynamisch. Je werkt met een team van enthousiaste mensen samen. Betrouwbaarheid is het sleutelwoord, en daarom zet je alles op alles om gedegen onderzoeken neer te zetten. De organisatie is informeel, en eigen initiatief is erg belangrijk. Er zijn veel opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Er wordt van je verwacht dat je hard werkt, maar de goede inzet wordt ook goed beloond.
Startsalaris: € 2.000, -

Functieomschrijving
Als marktonderzoeker doe je onderzoek naar verschillende (potentiële) markten of doelgroepen. Je onderzoekt trends, klanttevredenheid, kortom alle factoren die de vraag naar een product beïnvloeden. Je hebt in het begin van het onderzoek contact met de opdrachtgever. Aan de hand van dit contact stel je een onderzoeksvraag op, vervolgens kies je de beste onderzoeksmethode. De resultaten van het onderzoek onderbouw je met tabellen en grafieken. Je presenteert het rapport aan je opdrachtgever. Tevens ben jij verantwoordelijk voor de financiële kant. Je geeft de opdrachtgever een inschatting van de kosten en deze begroting houd je in de gaten. Je hebt veel contact met opdrachtgevers en daarnaast bespreek je regelmatig nieuwe ontwikkelingen met collega’s. De enquêteurs die vragenlijsten voor je afwerken contacteer je regelmatig, via mail, telefonisch of face-to-face.

Ontmoet onze recruiters


Lara Hagendoorn recruiter


Ellen Luijben Lead Recruiter


Shell Recruitment


Maike Hulscher Stagecoördinator

Veelgestelde vragen

Ik wil vanuit mijn huidige baan overstappen naar een baan als leraar. Kan dat?
Wat is een geschiktheidsonderzoek?
Kan ik zonder bevoegdheid in de klas werken?
Zijn de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs goed?
In 2011 is de functiemix geïntroduceerd. Wat houdt de functiemix in?
Hoe hoog is de werkdruk bij docenten?
Zijn de arbeidsvoorwaarden van de onderzoeksbranche goed?
Wat kan ik verwachten van de selectieprocedure?
Wat is de toekomst van marktonderzoek?
Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek?

Bedrijven en startfuncties

 
Bedrijfsnaam Starters per jaar
Shell Shell 100 Volgen
Werken-bij-Qompas Werken-bij-Qompas 4 Volgen
TNO TNO 250 Volgen
Bedrijfsnaam Functienaam
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stagiaires markt- en gebruikeronderzoek
TNO TNO Talent Development Programma
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stagiaires Informatica
TNO TNO Junior Consultant Logistiek
TNO TNO Junior Onderzoeker robuuste netwerken
TNO TNO TNO Traineeship
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stage voor student Marketing, Communicatie of HRM
TNO TNO Junior/Medior Basin Modeller/Geologist
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Commercieel projectcoordinator customer support
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stage Content en Redactie (studiekeuze en carriere)
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Junior Adviseur Campus Recruitment en Arbeidsmarktcommunicatie
TNO TNO Junior ICT researcher for smart grids (Groningen)
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Meewerkstage Qompas CarriereStart
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Onderzoeksstage Qompas CarriereStart
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Database Marketeer (technisch, min 3 jr. werkervaring)
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Commerciële meewerkstage (HBO/WO) voor kandidaat met HRM affiniteit
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Bijbaan Campus Recruitment
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Junior Software Architect
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Commercieel projectcoördinator
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Commercieel Trainee (HBO/WO)
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Qompas Stage Consultant
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stage Qompas CarrièreStart
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Tekstschrijver
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Commercieel Trainee binnen Unit Onderwijs
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Campus Consultant (Sales Consultant)
TNO TNO TNO Open Sollicitatie
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Junior IT consultant
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Traineeships financiële wereld
Shell Shell Vacancies for engineers and (geo)scientists
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stagiair Campus Recruitment
Shell Shell Assessed Internship / (afstudeer)stage
TNO TNO Junior Cyber Security Specialist
TNO TNO TNO Trainee
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Recruitment Consultant
Shell Shell Shell Graduate Programme 2016
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Startfunctie Klantsupport & Content (HBO/WO)
TNO TNO Diverse stages bij TNO
Shell Shell Shell Graduate Programme for Engineering & Environmental/Safety
TNO TNO TNO Traineeship
Shell Shell Shell IT Graduate Programme - Business Information Management
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stage marktonderzoek Intake- en Matching in het hoger onderwijs
TNO TNO Eager for innovation? Become a TNO trainee
TNO TNO Ready to push your boundaries in TNO’s Trainee Program?
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Data entry medewerker (0,4fte)
Shell Shell Shell Graduate Programme Process, Automation, Control & Optimisation
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Werkstudent Recruitment (ook mogelijk als stage)
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Werkstudent Business to Business
Shell Shell Shell Graduate Programme 2017
Shell Shell Assessed Internship / (afstudeer)stage 2017
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stagiair tekstschrijver
TNO TNO Diverse (afstudeer)stages bij TNO (81x!)
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Onderwijskunde onderzoeks-/meewerkstage of werkervaringsplaats
TNO TNO Junior Research Fellow Model Driven Engineering
Shell Shell HBO Starters positie - Construction Supervisor Werktuigbouwkunde
Shell Shell SHELL IT ASSESSED INTERNSHIPS
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Student/starter voor vernieuwing LOB lesmethode
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Recruitment Consultant
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Junior Campus Marketeer
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Bijbaan: contentmedewerker
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Wil jij bijdragen aan een groot onderzoek?
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Klantsupport Onderwijs
Werken bij Qompas Werken bij Qompas (Junior) Accountmanager/Adviseur
TNO TNO Stages en afstuderen
Shell Shell Shell Graduate Programme 2018/2019
Shell Shell Shell Graduate Programme: start your career as IT Business Analyst
Shell Shell Shell IT Assessed Internships
Shell Shell Shell Graduate Programme Process Automation & Control Engineer (PACO)
Shell Shell Shell Finance Graduate Programme 2-3 years working experience
Shell Shell Shell Graduate Programma for Electrical Engineers
Shell Shell Shell IT Assessed Internships
Shell Shell HBO Starters positie - Maintenance Werkvoorbereider
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Social media (meewerkstage)
TNO TNO Talent Development Programme
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Redactiemedewerker voor online lesmethode (tijdelijk)
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Marketing & Sales specialist
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Werkstudent Recruitment
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Werkstudent Data Analyst (ook als stage mogelijk)
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stage Marketing & Communicatie
TNO TNO TNO zoekt ambitieuze starters
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Accountmanager
Shell Shell Production Operations Engineers, Upstream | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Geo-Information Analyst (PhD) | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Project Delivery Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Geophysicist – Seismic Data Processing (MSc – PhD) | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Blockchain Analyst | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Data Analytics Engineer | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Contracting & Procurement | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Finance Professionals | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Shell Technical IT Assessed Internships
Shell Shell Mechanical Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Data Engineer | Part of Shell Graduate Programme
TNO TNO Eager for innovation? Become a TNO trainee
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Campus Recruiter
Shell Shell Shell Graduate Programme (more than a traineeship!)
Shell Shell Civil Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Electrical/Power Engineers | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Digital Implementation | Shell Technical IT Assessed Internships
Shell Shell Rotating Equipment Engineers (Discipline Engineering) | Part of Shell Graduate Programme
Shell Shell Virtual Reality/Technology Analyst | Shell IT Assessed Internships
Shell Shell Production Optimizer | Shell Technical IT Assessed Internships
Shell Shell Geophysicists | Part of Shell Graduate Programme
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Meewerkstage Social Media & Webcare
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Front-end Developer
TNO TNO Internship | computer vision: transferring a person-reidentification neural network to another set of cameras
TNO TNO Internship | computer vision: long-term behavior recognition in video by structural pattern recognition
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Commercieel adviseur voortgezet onderwijs
TNO TNO Talent Development Programma
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stagiair/ werkstudent ontwikkeling lesmethode LOB en burgerschap
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Onderzoeksstage
Shell Shell Electrical/Power Engineers | Part of Shell Graduate Programme
TNO TNO Diverse stages
TNO TNO Stage | Networks & Media
TNO TNO Junior Scientist Intelligente Autonome Systemen
TNO TNO Junior Blockchain Engineer
TNO TNO Stage | Onderzoeksstage (ontwikkelings)psychologie of pedagogiek
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Medewerker Klantsupport
TNO TNO Junior Ontwikkelaar Semantische Technologie
TNO TNO Junior electrical engineer/researcher solar energy | petten
TNO TNO Stage | afstuderen bij de afdeling data science
TNO TNO Stage | developing social vr experiences
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Accountmanager Arbeidsmarktcommunicatie
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stage lesontwikkeling
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stagiair(e) onderzoek lesmethoden
TNO TNO Stage | Geluid van weg, trein, vliegtuig, schip, industrie, machines en defensie
TNO TNO Stage | Attacks against AI/ML-based systems in communication networks
TNO TNO Junior Kwantitatief Analist Militaire Operaties
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Marktonderzoeker - bij Qompas
TNO TNO Stage | Target-matched radar waveforms
TNO TNO Stage | Networks & Media
TNO TNO Talent Development Programme
TNO TNO Stage | Development of novel organic Redox Flow Battery materials and optimization
TNO TNO Stage | Opstellen handboek bedrijfsvoering voor wetenschappelijke defensieprojecten
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Stagiair Social & Content
TNO TNO Junior Geotechnisch Adviseur Geothermie
Werken bij Qompas Werken bij Qompas Medewerker Lesontwikkeling
TNO TNO Junior Onderzoeker Crypto in Groningen
TNO TNO Stage | Geluid van weg, trein, vliegtuig, schip, industrie, machines en defensie
TNO TNO Internship | Benchmarking the Cloud
TNO TNO Internship | Superconducting Circuit Design For Military Applications
TNO TNO TNO Trainee Programma

Evenementen

GET-TO-KNOW-TNO-webinar-Veiligheid


Aanmelden t/m 7-10-2021
okt
8
2021


Alle evenementen
"Ellen Luijben Lead Recruiter"